mikatop

Výrobcovia

Aktuality

Obchodné podmienky

 

 

1. Spôsob objednávania

 

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu: obchod@mikatop.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo. Pokiaľ chcete, môžete objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo, na ktorom vám radi odpovieme na vaše otázky. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.

 

2. Povinnosti predávajúceho

 

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 

Nezodpovedáme za:

 

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené kurierom.

2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

3. Za poškodenie zásielky zavinené kurierom.

4. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

 

3. Povinnosti kupujúceho

 

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť.

2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

 

4. Ceny tovaru

 

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné.

 

 

5. Dodacie podmienky

 

1. Dodanie tovaru uskutoční predávajúci v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne do 10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť do 30 kalendárnych dní od doručenia objednávky.

2. Predávajúci dodá objednaný tovar na miesto určené kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad o kúpe a návod na používanie výrobku.

3. Predávajúci poskytuje doručenie tovaru na území Slovenskej republiky, Českej republiky a Maďarska. Spôsob doručenia tovaru si kupujúci zvolí vo formulári Objednávka.

 

6. Termín dodania

 

Tovar vyskladňujeme najneskôr do 10 pracovnýh dní od obdržania objednávky. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 3 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne e-mailom.

 

7. Spôsob dodania

 

Objednaný tovar zasielame Slovenskou poštou na dobierku, osobným odberom alebo kurierskou službou UPS. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list.

 

8. Poštovné a balné

 

Poštovné a balné je 4,20 € pri objednávke do 299,99 €. Pri objednávkach nad 300,00 € poštovné neúčtujeme. Uvedená cena platí iba pre Slovenskú republiku.

 

9. Zrušenie objednávky

 

A. Zrušenie objednávky pred dodaním tovaru Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 24 hodín.

 

Podmienky zrušenia objednávky

Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na e-mailovú adresu: obchod@mikatop.sk. Zašleme Vám potvrdenie o zrušení objednávky.

 

B. Zrušenie objednávky po dodaním tovaru

V prípade, že objednaný tovar dostanete a zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke alebo my sme sa pomýlili pri dodaní, mate v súlade so zákonom č. 108/2000 z.Z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov možnosť objednávku zrušiť do 7 dní od prevzatia tovaru.

 

Podmienky zrušenia objednávky

Zrušenie nám rovnako zašlite na e-mailovú adresu: obchod@mikatop.sk. Zašleme Vám potvrdenie o zrušení objednávky a prevezmeme od Vás tovar naspäť. Avšak tovar ani jeho obal však nesmie byť porušený a rozbalený. Následne bude s vami dohodnuté náhradné plnenie v rovnakej kvalite a cene. Ak by nebolo možné dohodnúť náhradné plnenie, bude vám zaplatená suma vrátená najneskôr do 15 dní.

 

Vrátené zásielky

Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred, zásielku na jeho požiadanie pošleme znova, avšak náklady s tým spojené mu musíme znova účtovať.

 

10. Reklamácie

 

Pred prevzatím a zaplatením zásielky, si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. (Vyskytli sa prípady, že zásielka bola otvorená a znovu zalepená, pričom následne bola zásielka nahlásená ako nekompletná). V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame.

 

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru zákazníkom na pošte.

 

Reklamácia sa vzťahuje len na:

preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

 

Reklamácia sa nevzťahuje na:

- chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru

 

Postup pri reklamácii

 

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

 

1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu.

3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu. Reklamovaný tovar je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie:

 

MIKATOP s.r.o

Malá Jarková 388/48

945 01 Komárno

 

*uveďte prosím číslo zákazníka (ako aj adresu a popis chyby)

 

K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom. Reklamovaný tovar Vám vymeníme za nový. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list.

Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá!

 

Doba vybavenia reklamácie

 

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme bezodkladne avšak najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

 

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 

 

11. Ochrana súkromia

 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky údaje osobného charakteru (meno, priezvisko, tel. čísla, e-mailová adresa a poštová adresa) sú dôverné, budú použité len pre internú potrebu firmy Mikatop s.r.o., Malá Jarková 388/48, 94501 Komárno) a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe, ani ináč zneužité.

 

 

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie uvedených podmienok.

 

Prístup registrovaným zákazníkom do obchodu a možnosť objednávok sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná len registrovaný zákazník. Preto, prosíme, nenechávajte toto heslo voľne prístupné ostatným osobám, aby nemohlo prísť k jeho zneužitiu a následne k zneužitiu Vašej registrácie a Vašich údajov. Za zneužitie prístupového hesla prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÚvodÚvod

Košík  

(prázdny)

Nové produkty

Momentálne tu nie sú žiadne nové produkty

Prítomný užívatelia

Prítomných: 1
Dnes: 183
Celkovo: 33972
Vaša IP: 3.209.82.74