Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “podmienky” alebo „VOP“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim – spoločnosťou Mikatop s.r.o., Malá Jarková 388/48 945 01 Komárno, IČO: 35921234, DIČ: 2021948214, IČ DPH: SK2021948214, Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 16249/N, ktorá je prevádzkovateľom elektronického obchodu www.mikatop.sk, uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len “eshop”).

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá urobila platnú objednávku tovaru prostredníctvom eshopu Predávajúceho. Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ, podľa toho sa na neho budú vzťahovať primerané ustanovenia slovenskej legislatívy. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. 

Ak Kupujúci uvedie pri objednávke svoje IČO, považuje sa za podnikateľa. Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a ďalšími súvisiacimi predpismi.

Právne vzťahy Predávajúceho s kupujúcim podnikateľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia najmä zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník a ďalšími súvisiacimi predpismi.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu, cenu tohto tovaru a dopravy, spracovaný systémom obchodu, alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho. Správna objednávka musí obsahovať: meno, priezvisko (názov firmy v prípade kupujúceho podnikateľa), adresa trvalého pobytu alebo sídla firmy, dodacia adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ), e-mailový a telefonický kontakt, jednoznačnú identifikáciu objednávaného tovaru a jeho množstva, spôsob úhrady za tovar, spôsob prepravy a prevzatia tovaru; ak sa objednáva za právnickú osobu, musí sa uviesť aj obchodné meno, sídlo (fakturačnú adresu), IČO a DIČ, pri platcovi DPH sa musí uviesť IČ DPH. Objednávka, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje nemusí byť Predávajúcim považovaná za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, a Predávajúci nebude povinný takúto objednávku akceptovať. Emailová adresa Kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie informácií Kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle §2, ods. 7 zákona 102/2014 Z. z.

4. VOP, ktoré bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

5. Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke prevádzkovateľa pre nákup prostredníctvom obchodu.

6. Služby – poskytovanie konzultačnej, expertnej, technickej podpory.

7. Registrácia – kupujúci majú možnosť sa zaregistrovať kvôli ľahšiemu nákupu v budúcnosti. Predávajúci nepoužíva tieto osobné údaje na profilovanie a na ich ochranu sa vzťahuje dokument „Ochrana osobných údajov“ zverejnený v eshope. Právnym základom pre vytvorenie užívateľského účtu a teda registrácie je zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, pričom predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho uchovávať údaje Kupujúceho počas trvania užívateľského účtu, aby mu uľahčil nakupovanie v budúcnosti. Kupujúci môže kedykoľvek zrušiť svoj účet.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

1.  Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí. Náležitosti správnej objednávky sú popísané v článku vyššie.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné.

3. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Predávajúceho dôjde emailovým alebo telefonickým potvrdením elektronickej objednávky, čím vzniká záväzný právny vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

4. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, pričom spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom tovaru ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Oznámenie o odstúpení Kupujúci môže zaslať na sídlo Predávajúceho uvedené v hlavičke týchto VOP alebo na email Predávajúceho mikatop@mikatop.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Tovar má Spotrebiteľ vrátiť v celosti, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

5. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 – predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov).

6. Ak je Kupujúcim podnikateľ, vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy sa spravuje v prvom rade Obchodným zákonníkom a dohodou medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Stav tovaru je zhodnotený Predávajúcim. Podľa stavu tovaru sa postupuje ďalej v zmysle Obchodného zákonníka, t.j. dohodnú sa podmienky a spôsob vrátenia tovaru.

III. Dodacie podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko alebo miesto podnikania alebo sídlo Kupujúceho uvedené v objednávke. Tovar bude dodaný Predávajúcim s využitím služieb tretieho subjektu, alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami.

2. Vlastnícke právo na tovar prechádza na Kupujúceho po zaplatení kúpnej sumy v plnej výške.

3. Dodacie lehoty sú uvedené na eshope. V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať Kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto veci v čo najkratšom možnom čase Kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru, alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru alebo možnosť odstúpiť od zmluvy. Tovar, ktorý nemáme na našom sklade a nachádza sa na externom sklade u výrobcu ( dá sa prihodiť do košíka len „na objednávku“ ) bude dodaný najneskôr do 10 dní.

4. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v obale a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru odporúčame Kupujúcemu skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, Kupujúci má právo neprevziať takúto zásielku. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Na eshope www.mikatop.sk je vždy uvedený aktuálny stav tovaru na sklade.

5. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

6. Predávajúci dodá Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návod v štátnom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

IV. Kúpna cena, platby

1. Ceny uvedené na stránkach eshopu platia výhradne pre nákup prostredníctvom internetového obchodu. Súčasťou ceny nie je dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

2. Kupujúci vykonáva platbu v EUR, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak, niektorým z nasledujúcich spôsobov:

     – dobierka

-prevod na účet

V.  Záruka a reklamácie

1. Záručná doba je stanovená na 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru oprávnenou osobou.

2. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3. Reklamácia tovaru sa spravuje Občianskym zákonníkom a ostatnými súvisiacimi predpismi o ochrane spotrebiteľa, najmä ust. § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka:

– ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

– Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

– Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

– ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

– ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

– ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

4. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíka poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.

5. V prípade splnenia podmienok pre uznanie reklamácie bude Kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, ak sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodli inak. Predávajúci vráti Kupujúcemu aj cenu poštovného a balného. Po dohode môže byť reklamácia vybavená aj formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné.

6. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u Predávajúceho. Ako záručný list slúži nákupný doklad (faktúra). Po odoslaní reklamačného emailu alebo listu dostane Kupujúci od Predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na email. Pri uplatnení záruky sa Kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje Predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

7. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie Kupujúcemu v zákonnej lehote a to emailom alebo poštou.

8. Zo záruky sú vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

9. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni Predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby.

10. Reklamačné konanie môže byť ukončené jedným z týchto spôsobov: odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

11. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

VI.  Ochrana súkromia a ochrana osobných údajov

Ochrane osobných údajov dotknutých osôb je venovaný osobitný dokument uvedený tu: https://mikatop.sk/ochrana-osobnych-udajov

VII. Alternatívne riešenie sporov

Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dni odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona je Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb. Podanie je možné adresovať na adresu: ars(zavin)soi.sk, prípadne poštou: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27.

V prípade cezhraničného sporu ma spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov: je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: http://www.mhsr.sk

Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov:

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

VIII. Orgán dozoru

Dohľad nad predajom tovaru vrátane predaja prostredníctvom elektronického obchodu, vykonáva

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A,
950 50  Nitra
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 037/772 02 16

IX. Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky.

2. Odoslaním objednávky Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.

4. Aktuálne VOP sú vždy zverejnené v elektronickom obchode Predávajúceho.

5. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

Dátum VOP: 14.8.2020