Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA MIKATOP s.r.o.

sídlo: Malá Jarková 388/48, Komárno 945 01, IČO: 35 921 234, zapísaný v: Obchodný register OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16249/N

email: mikatop@mikatop.sk

tel. č.: +421905320794

Na účely ochrany osobných údajov (ďalej len ako „OOU“) sa za dotknutú osobu považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva za nižšie uvedenými účelmi.

OOU sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej iba ako „nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba ako „zákon“).

Prevádzkovateľ za žiadnym účelom nepoužíva osobné údaje na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa neuskutočňuje, pokiaľ pri jednotlivých účeloch nie je vyslovene inak uvedené.

Prevádzkovateľ za nižšie uvedenými účelmi spracúva iba kategóriu bežných osobných údajov.

Príjemcovia osobných údajov: žiadni; iba pri účeloch kde je to výslovne uvedené, je príjemcom sprostredkovateľ (napr. dopravcovia tovaru). Sprostredkovateľ Prevádzkovateľa má s Prevádzkovateľom uzavretú sprostredkovateľskú zmluvu, v ktorej je garantovaná primeraná úroveň ochrany osobných údajov dotknutej osoby.

Lehoty uchovávania osobných údajov u Prevádzkovateľa sú uvedené pri jednotlivých účeloch nižšie.

Prevádzkovateľ nezbiera a nespracúva žiadne osobné ani iné údaje plynúce z platobného styku v platobnej bráne.

Sociálnym sieťam môžete zabrániť prepájať aktivitu na našich webových stránkach s Vaším užívateľským účtom tak, že sa odhlásite zo svojho účtu ešte pred vstupom na naše stránky.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za týmito účelmi:

 1. Účtovníctvo: právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej mu najmä zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a ostatných predpisov. Prevádzkovateľ za týmto účelom nie je povinný požadovať súhlas so spracovaním osobných údajov. Osobné údaje budú uchovávané v dobách určených najmä zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach.
 1. Obchodná komunikácia: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Tento oprávnený záujem spočíva v uľahčení obchodnej komunikácie a podnikania Prevádzkovateľa aj v budúcnosti (napr. komunikácia prostredníctvom mailov bude uchovaná na mailovom serveri ako aj emailové adresy apod.). Osobné údaje budú z týchto dôvodov uchovávané po dobu podnikania Prevádzkovateľa.
 1. Príjem objednávok: právnym základom je pri objednávkach od právnických osôb oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia; pri objednávkach od fyzických osôb je právnym základom plnenie zmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie objednávky. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie eshopu.
 1. Uzatváranie zmlúv s obchodnými partnermi a plnenie zmluvných povinností: právnym základom je pri právnických osobách oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia; pri zmluvách s fyzickou osobou ide o plnenie zmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa voči obchodným partnerom a dodávateľom, preto je považované za zmluvnú požiadavku Prevádzkovateľa. Tieto osobné údaje budú uchovávané počas doby podnikania Prevádzkovateľa.
 1. Záručný a pozáručný servis: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia spočívajúci v riadnom servise spojenom s objednávkou. V prípade uzavretia zmlúv s fyzickou osobou sú osobné údaje spracované na právnom základe plnenia zmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Poskytnutie osobných údajov je považované za zmluvnú požiadavku. Osobné údaje budú uchovávané počas doby podnikania Prevádzkovateľa.
 1. Správa Facebook profilu: právnym základom je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, ktorý dotknutá osoba poskytla spoločnosti Facebook Ireland Limited ako sprostredkovateľovi. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú zmluvné podmienky Facebook Ireland Limited. Prevádzkovateľ môže prostredníctvom funkcie Facebook Insight získavať štatistické údaje o návštevách na jeho profile, ktoré sú však anonymné. Webová stránka Prevádzkovateľa obsahuje aj tzv. pluginy, teda logá jednotlivých sociálnych sietí, ktoré využíva. Po kliknutí na plugin sa nadviaže spojenie so serverom Facebooku a tým pádom sa môžu niektoré informácie spárovať s osobným účtom dotknutej osoby na Facebooku. Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Facebook a o ochrane súkromia nájdete na webových stránkach spoločnosti Facebook, napr. https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases alebo https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Spoločnosť Facebook ukladá cookies po dobu 2 rokov, ostatné údaje do odstránenia užívateľského účtu. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov.

Príjemcovia: Facebook Ireland Limited. Osobné údaje môžu byť prenášané do Írska, prípadne iných krajín podľa zmluvných podmienok a podmienok ochrany osobných údajov sprostredkovateľa. Tieto krajiny majú garantovanú úroveň ochrany osobných údajov na základe rozhodnutí o primeranosti.

 1. Správa Instagram účtu spoločnosti: právnym základom je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, ktorý dotknutá osoba poskytla spoločnosti Facebook Ireland Limited (ktorá prevádzkuje Instagram) ako sprostredkovateľovi. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú zmluvné podmienky tejto spoločnosti. Webová stránka Prevádzkovateľa obsahuje aj tzv. pluginy, teda logá jednotlivých sociálnych sietí, ktoré využíva. Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Facebook a o ochrane súkromia nájdete na webových stránkach spoločnosti Facebook pre aplikáciu Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

Spoločnosť Facebook ukladá cookies po dobu 2 rokov, ostatné údaje do odstránenia užívateľského účtu. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov.

Príjemcovia: Facebook Ireland Limited. Osobné údaje môžu byť prenášané do Írska, prípadne iných krajín podľa zmluvných podmienok a podmienok ochrany osobných údajov sprostredkovateľa. Tieto krajiny majú garantovanú úroveň ochrany osobných údajov na základe rozhodnutí o primeranosti.

 1. Kúpne zmluvy s právnickými osobami cez eshop: právny základ tvorí oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie eshopu.
 1. Kúpne zmluvy s fyzickými osobami cez eshop: právny základ tvorí plnenie zmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia nakoľko jednou stranou zmluvného vzťahu je spotrebiteľ, ide teda o zmluvnú požiadavku Prevádzkovateľa. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie eshopu.
 1. Evidencia reklamácii: právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Prevádzkovateľ z uvedeného dôvodu nie je povinný požadovať súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel. Osobné údaje budú uchovávané počas podnikania Prevádzkovateľa kvôli prípadným kontrolám alebo prešetreniam obchodných prípadov.
 1. Dodanie tovaru: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia a pri fyzických osobách v súbehu s právnym základom plnenia zmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou Prevádzkovateľa. Oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v delegovaní dopravy na špecializovanú externú službu (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť), nakoľko sám nie je schopný vykonávať dopravu v potrebnom rozsahu. Z týchto dôvodov má Prevádzkovateľ za to, že jeho oprávnený záujem je primeraný a vhodný ako pre neho tak pre jeho zákazníkov. Osobné údaje budú uchovávané počas existencie eshopu. Príjemcovia: Slovenská pošta, kuriérske spoločnosti.
 1. Odstúpenie od zmlúv: právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej mu z Obchodného a Občianskeho zákonníka, pričom Prevádzkovateľ môže byť ten, čo odstupuje od zmluvy alebo druhou stranou voči ktorej sa od zmluvy odstupuje. Prevádzkovateľ teda nie je povinný požadovať súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel. Osobné údaje budú uchovávané počas existencie eshopu.
 1. Správa užívateľských účtov: ak sa zaregistruje fyzická osoba, právny základ tvorí základom plnenia zmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Pri registrácii právnickej osoby tvorí právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia (plnenie zmluvných povinností nie je pri právnickej osobe možné použiť z dôvodu, že zmluvnou stranou musí byť fyzická osoba ako dotknutá osoba). Oprávnený záujem Prevádzkovateľa tu tvorí poskytnutie výhody pre kupujúceho (vo forme užívateľského účtu, ktorý mu uľahčí nákupné aktivity) a je teda v záujme Prevádzkovateľa aj kupujúceho spracúvanie osobných údajov za účelom správy užívateľského účtu. Osobné údaje budú uchovávané do zrušenia užívateľského účtu.
 1. Uplatňovanie práv dotknutých osôb: právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej mu zo zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov od vznesenia podnetu dotknutej osoby. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov.

Príjemcovia osobných údajov: zodpovedná osoba Prevádzkovateľa. Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

 1. Cookies: právnym základom je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia poskytnutý na webovej stránke elektronického obchodu. Cookies je možné nastaviť v internetovom prehliadači tak, aby si ich dotknutá osoba zablokovala, prípadne vymazala všetky súbory naraz alebo iba vybrané súbory. Viac informácii o cookies na našich webových stránkach nájdete tu: https://mikatop.sk/subory-cookies
 1. Kontaktný formulár v elektronickom obchode: právny základ tvorí oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Oprávnený záujem spočíva v záujme Prevádzkovateľa korektne komunikovať so zákazníkom a vyriešiť jeho podnet. Prevádzkovateľ spracúva iba bežné osobné údaje, ktoré budú uchovávané po dobu existencie eshopu. Návštevník stránky nie je povinný uviesť svoje osobné údaje, pokiaľ si želá, môže komunikovať pod pseudonymom.

Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov:

Právo odvolať svoj súhlas – odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním. Odvolať súhlas možno spôsobmi popísanými vyššie pri účeloch zbierania cookies a účtoch na sociálnych sieťach. Pokiaľ si želáte odvolať svoj súhlas a neviete ako na to, prosím kontaktujte Prevádzkovateľa a on vám s tým pomôže.

Právo na prístup – právo na poskytnutie informácii o spracúvaní osobných údajov, kópie osobných údajov, ktoré o dotknutej osobe má Prevádzkovateľ k dispozícii – prvá kópia je v zmysle čl. 15 ods.3 nariadenia zadarmo. Pri elektronických žiadostiach sa informácie poskytujú elektronicky.

Právo na opravu poskytnutých osobných údajov, ak sú nesprávne alebo neaktuálne

Právo na výmaz – právo žiadať o vymazanie osobných údajov, ak osobné údaje už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania alebo bol odvolaný súhlas alebo dotknutá osoba namieta voči spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namieta podľa čl. 21 ods. 2 nariadenia alebo boli osobné údaje spracúvané nezákonne alebo ide o zákonnú povinnosť a zároveň sa výmazom neporušujú zákonné, administratívne ani regulačné povinnosti Prevádzkovateľa.

Právo na obmedzenie spracúvania – v prípade ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje, ktoré nie sú nevyhnutné v zmysle čl. 18 nariadenia na stanovený účel spracúvania alebo je spracúvanie protizákonné alebo ide o námietku podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť ich správnosť.

Právo na prenosnosť údajov – je možné podľa čl. 20 nariadenia len pri spracúvaní na základe súhlasu alebo zmluve a zároveň ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať – právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na oprávnených záujmoch. V prípade oprávneného záujmu, ktorý je v súlade so zákonom nie je možné vyhovieť námietke proti spracúvaniu. Pokiaľ sa nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, kontakt: statny.dozor(zav)pdp.gov.sk.

Všetky žiadosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov budú zodpovedané do 30 dní Prevádzkovateľom. Svoje žiadosti alebo akékoľvek otázky prosím adresujte Prevádzkovateľovi mailom alebo písomne.

14.08.2020